Poids Djazz

 

1 jour

1 sem
2 sem
3 sem
1 mois
560 - - - - 

5 sem

6 sem 7 sem 8 sem 2 mois
- 6,65 kg - 8,54 kg 10,5 kg
10 sem 11 sem 12 sem   3 mois
11,3 kg 12,8 kg 14 kg 16 kg 16,1 kg /47cm
14 sem 15 sem 16 sem 17 sem  4 mois
17,8 kg 20,9 kg 22 23,4 24,3
18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 5 mois
25,3 - 27 kg - -
23 sem 24 sem 25 sem   6 mois
- - - - - 
27 sem 28 sem 29 sem   7 mois
- - - - - 
31 sem 32 sem 33 sem 34 sem 8 mois
- - - - 45 kg
36 sem 37 sem 38 sem   9 mois
- - -  - -
11 mois 20 mois      
68 cm 55 kg / 69 cm - -  -