Poids Pearl

 

1 jour

1 sem
2 sem
3 sem
1 mois
- - - -
5 kg

5 sem

6 sem 7 sem 1/2 8 sem
2 mois
- 8 kg 10 kg -
-
10 sem 11 sem 12 sem  
3 mois
14 kg - - -
20,5 kg
14 sem 15 sem 16 sem 17 sem 
6 mois
-  
38 kg
8 mois 1/2      
2 ans

45 kg

-   -
57 kg
         
- - - -  
         
- - - - - 
         
- - - -
         
- - -  - -
         
- - - -  -